G.J. Derksen Infra BV is VCA** gecertificeerd door Normec NCK gecertificeerd. Als bedrijf besteden wij aandacht aan de veiligheid en gezondheid van ons personeel en de omgeving. De bescherming van het milieu is een onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Dit is vastgelegd in onze beleidsverklaring.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
In het kader van de Europese privacywetgeving per 25-05-2018 heeft ons bedrijf organisatorische- en technische maatregelen genomen. Van alle  klant- en persoongegevens worden alleen de gegevens verzameld met toestemming of als er sprake is van wettelijke verplichting, een overeenkomst, algemeen- of gerechtvaardigd belang. Wij gaan hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee om en wij bieden de betrokkenen de mogelijkheid zijn gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Wij beheren en verwerken de gegevens in ons eigen beveiligde netwerk.

G.J. Derksen Infra klimaatbewust en Co2 gecertificeerd:
Sinds 1996 hanteert Derksen Infra aantoonbaar een actief beleid op Arbo- en Milieugebied. Dit is een continu proces waarbij voortdurend wordt gestreefd naar verbetering. De Co2 certificering is dan ook een logische uitbreiding van ons milieubeleid. Hiermee maken wij onze Co2 productie inzichtelijk door middel van periodieke inventarisaties en rapportages.

Normen/methodieken Co2prestatieladder
Aan de hand van het GHG (Greenhouse Gas/broeikasgas) protocol heeft ProRail een Co2 ladder opgesteld. De gebruikte conversiefactoren voor de omrekening van energiedrager en/of activiteit naar de Co2 emissie staan vermeld in het reglement Co2 prestatieladder ProRail. Deze normen vormen de basis van onze registratie, rapportage en ons Co2 (bewust) beleid. Het doel van deze rapportage is sturing te geven aan de eigen Co2 productie.

Communicatie
Zowel met onze opdrachtgevers als onze leveranciers communiceren wij over milieubelasting. Door inzage te geven in onze Co2 productie en ons beleid, werken wij aan het continue verbeteren. Daarnaast nemen wij actief deel aan (voorlichting) programma’s met betrekking tot duurzaam ondernemen. Ook onze medewerkers zijn nauw betrokken bij ons Co2 beleid door middel van voorlichting en instructie.

Voor inzage in ons beleid en/of rapportages kunt u contact met ons opnemen.

bn